Begins

Jama'ah

Fajr

05:16

06:00

 - Sunrise

06:45

Dhuhr

12:58

01:30

Asr

04:59

05:15

Maghrib

06:59

07:04

Isha

08:15

08:45

 

 

 

 

1st Jumu'ah

01:20

2nd Jumu'ah

01:50