Begins

Jama'ah

Fajr

03:29

04:45

 - Sunrise

05:13

Dhuhr

01:12

01:30

Asr

06:29

06:45

Maghrib

09:01

09:06

Isha

10:05

10:15

 

 

 

 

1st Jumu'ah

01:30

2nd Jumu'ah

02:00