Begins

Jama'ah

Fajr

03:27

03:42

 - Sunrise

05:12

Dhuhr

01:02

01:30

Asr

06:15

07:30

Maghrib

08:43

08:48

Isha

09:54

10:30

 

 

 

 

1st Jumu'ah

01:30

2nd Jumu'ah

02:00